Santa Ana Del Yacuma Airport, Santa Ana, Bolivia (N, SLSA)