Santa Fe Municipal Airport, Santa Fe, United States (SAF, KSAF)